Government of Ireland
Logo - Co-funded by the European Union
Pobal - Government Supporting Communities
Social Inclusion and Community Programs
Galway City partnership
“The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) is co-funded by the Irish Government, through the Department of Rural and Community Development, and the European Social Fund Plus under the Employment, Inclusion, Skills and Training (EIST) Programme 2021 -2027.”
“Tá an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus faoin gClár Fostaíochta, Cuimsiú, Scileanna agus Oiliúna (EIST) 2021 -2027.”

About Us

Galway City Partnership offers a range of supports under the following programmes:

Social Inclusion Community Activation Programme (SICAP), TÚS Programme, Youth Advocacy Service, Galway Migrant Service, Local Employment Network Service, Bridge Project, Healthy Galway, Local Employment Service Network (LESN). 

The programmes come under the 3 types of supports for Unemployed, Education and Community.

Galway City Partnership (GCP) Staff Protest 005Galway City Partnership is a local and community development company working in Galway City. We have been in existence since 1996 and our aim is to tackle disadvantage and social exclusion – and focus particularly on those who are long term unemployed.

Galway City Partnership Mission Statement:

‘To tackle disadvantage and social exclusion, with a particular emphasis on those currently or in danger of becoming long-term unemployed; To enhance our target groups capacity to contribute fully to their own and their communities sustainable development.’

Our role in the development of innovative, flexible programmes to meet the needs of our specific groups and individuals.

We work strategically with local agencies and groups to ensure that mainstreaming of successful projects becomes a reality while enabling the lessons learned to positively influence policy at all levels.

The programme and supports section explains in more detail how we try to do this.

Our Annual Report is here.


 

Galway City Partnership “About Us” – Irish Translation

Faoi Galway City Partnership

Cuireann Galway City Partnership raon tacaíochtaí ar fáil faoi na cláir seo a leanas:

SICAP, an Clár TÚS, Youth Advocacy Service, Galway Migrant Service, agus an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúil, i measc nithe eile.

Is comhlacht forbartha áitiúil agus pobail í Galway City Partnership atá ag obair i gCathair na Gaillimhe. Táimid ar an bhfód ó 1996 agus is é an aidhm atá againn ná dul i ngleic le míbhuntáistí agus eisiamh sóisialta – ag díriú, go háirithe, ar chabhrú leo siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach.

Ráiteas Misin Galway City Partnership

‘Dul i ngleic le míbhuntáiste agus eisiamh sóisialta, agus béim faoi leith á leagaint orthu siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach faoi láthair, nó atá i mbaol dífhostaíocht fadtéarmach; Feabhas a chur ar chumas ár spriocghrúpaí cur go hiomlán lena bhforbairt inbhuanaithe féin, agus le forbairt inbhuanaithe a gcuid pobail.’

Forbraímid cláir nuálacha sholúbtha chun freastal ar riachtanaisí ár ngrúpaí agus ár ndaoine faoi leith.

Oibrímid go straitéiseach le gníomhaireachtaí agus grúpaí áitiúla chun cinntiú go dtiocfaidh príomhshruthú ar tionscadal rathúil agus muid ag cinntiú go bhfuil tionchar dearfach ag na ceachtanna atá foghlaimithe againn ar ár gcuid polasaí ar gach leibhéal.

Scroll to Top