Government of Ireland
Logo - Co-funded by the European Union
Pobal - Government Supporting Communities
Social Inclusion and Community Programs
Galway City partnership

“The Social Inclusion and Community Activation Programme(SICAP) is co-funded by the Irish Government, through the department of Rural and Community Development, and the European Union through the European Social Fund Plus under the Employment, Inclusion, Skills, and Training (EIST) Programme 2021-2027”
“Tá an Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus An tAontas Eorpach tríd an European Social Fund Plus faoin Employment, Inclusion, Skills, and Training (EIST) Programme 2021 – 2027.”

Local Area Employment Service

Local Area Employment Service LAES

Galway City Partnership (GCP) is responsible for managing the provision of a Local Area Employment Service throughout Galway on behalf of the Department of Social Protection. We have been delivering Galway City Local Employment Service for the past 25 years and as such are well positioned and enthusiastic about the prospect of developing a new Local Area Employment Service covering Galway City and County.  The Local Area Employment Service can give you the support and guidance you need. We are here to help you get back into employment through one to one career guidance, information and training, education options and employment opportunities that suit you. 

Our Service Statement, presented here, sets out the range of supports and assistance that LAES clients will receive, how these supports will be delivered and the principles and values which underpin our clients engagement and service delivery.

Galway City Partnership LAES Service Statement

Principles and Values

Our organisation is guided by the core values of equality, human rights, diversity and dignity. These values will at all times inform our engagement with you, our client, and help ensure that we deliver high quality, accessible services that support you in your progression to employment.

Our Core Services

 • Initial One-to-One Meeting with our Client – this introductory meeting between you, the client, and your designated Case Worker will welcome you to the service and will explain the range of supports that will be available to you. Together we will begin exploring your skills, work readiness, areas of interest and barriers to employment.
 • Personal Progression Plan – we will develop, in agreement with you, a Personal Progression Plan (PPP) which will defineyour training and employment goals and a set of actions to achieve them. If you identify barriers to employment we will work with you to overcome them.
 • Education, Training and Work Experience – we will assist you to explore, identify and secure education, training and work experience that build uponyour existing skills, competencies, and interests. This will be guided by the goals agreed in your PPP.
 • Job Search Skills – we will provide capacity building supports to assist you in seeking employment opportunities. This will include CV preparation, interview skills and using job search websites and digital tools effectively to identify suitable employment opportunities.
 • Job Placement and In-Employment Supports – we will assist you in securing employment and prepare you for entering the workplace. We will also continue to provide In-Employment Supports for your initial employment period.
 • Digital Services – we will on occasion, and where required, conduct client engagements and meetings using digital platforms. We will also assist you in using digital tools and online services as part of your training and employment seeking activities.
 • Review Meetings – we will conduct review meetings with you every 20 working days. These review meeting will assess progress being achieved in relation to your training and employment goals.

Our Targeted Services

We also offer a range of targeted services that are designed to assist you to address and overcome some of the complex barriers to employment that you may be experiencing. Our experience has shown such barriers to include disability, mental health issues, racism, literacy, language skills, housing and transport. Galway City Partnership offers a range of targeted services that are designed to address these barriers and also works closely with local specialist agencies, as required – allthese services will be made available to you as our LAES client.

Hours of Service and Accessibility

Our core hours of service will be 9am-5pm Monday – Friday. Out of hours meetings can be facilitated at the request of clients, employers, and local partner services. Our service will cover all of Galway and we have full-time and part-time offices located throughout the City and County. We ensure that we are conveniently based in central town and neighbouring locations. All of our offices are fully wheelchair accessible.

Client Feedback

We welcome and encourage your feedback. In line with our Q-Mark standard, a client satisfaction survey will be carried out each year, as part of our adaptive management approach to the fulfilment of the contract.

Customer Complaints Policy

Our Customer Complaints Policy will be made available to you. We will provide an accessible, transparent, and easy-to-use system of dealing with complaints and ensure that complaints are dealt with in line with our policy and procedures.

 


 

Local Area Employment Service Webpage – Irish Translation

Seirbhís Fostaíochta Áitiúil

Tá Galway City Partnership freagrach as bainistiú a dhéanamh ar sholáthar an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúil ar fud na Gaillimhe ar son na Roinne Coimirce Sóisialaí. Tá Seirbhís Fostaíochta Áitiúil Cathair na Gaillimhe á cur ar fáil againn le 25 bliain anuas, agus dá réir sin tá muid díograiseach faoin ionchas go bhforbrófar Seirbhís Fostaíochta Áitiúil nua a chlúdaíonn Cathair agus Contae na Gaillimhe ar fad. Is féidir leis an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúil an tacaíocht agus an treoir a theastaíonn uait a thabhairt duit. Táimid anseo chun cabhrú leat filleadh ar an bhfostaíocht trí threoir ghairme duine-le-duine, trí eolas agus oiliúint a thabhairt duit, agus trí roghanna oideachais agus deiseanna fostaíochta a mbeadh suim agat ann a chur in eolas dhuit.
Leagtar amach inár Ráiteas Seirbhíse, a chuirtear i láthair anseo, an raon tacaíochtaí agus cúnaimh a gheobhaidh cliantaí LAES, an bealach inar gcuirfear na tacaíochtaí seo ar fáil, agus na prionsabail agus na luachanna atá mar bhonn agus mar thaca dúinn agus muid ag teagmháil le cliantaí, agus ag cur an tseirbhís seo i bhfeidhm.

Ráiteas Seirbhíse Galway City Partnership

Prionsabail agus Luachanna

Tá ár n-eagraíocht treoraithe ag croíluachanna an chomhionannais, cearta daonna, éagsúlacht, agus dínit. Cuirfidh na luachanna seo bonn eolais i gcónaí faoinár teagmháil leatsa, an cliant, agus cuideoidh siad lena chinntiú go gcuirimid seirbhísí inrochtana agus ardchaighdeánach ar fáil a thacaíonn leat agus tú ag dul ar aghaidh chuig fostaíocht.

Ár gCroísheirbhísí

 • Cruinniú Tosaigh Duine-le-Duine lenár gCliant – cuirfidh an cruinniú tosaigh seo idir tú féin, an cliant, agus do Chás-Oibrí ainmnithe fáilte romhat chuig an tseirbhís agus míneoidh sé an raon tacaíochtaí a bheidh ar fáil duit. Le chéile, tosóimid ag iniúchadh do chuid scileanna, ullmhacht oibre, ábhair spéise, agus na bacainní ar d’fhostaíocht.
 • Plean Pearsanta Dul Chun Cinn – forbróidh muid, i gcomhaontú leatsa, Plean Pearsanta Dul Chun Cinn (PPP) a shaineoidh do chuid spriocanna oiliúna agus fostaíochta, agus na gníomhaíochtaí atá ag teastáil chun iad a bhaint amach. Má aithníonn tú bacainní ar d’fhostaíocht, oibreoimid leat chun iad a shárú.
 • Oideachas, Oiliúint agus Taithí Oibre – cabhróimid leat oideachas, oiliúint agus taithí oibre a fhiosrú, a aithint, agus a aimsiú a chuirfeadh leis na scileanna, na hinniúlachtaí agus na spéiseanna atá agat cheana féin. Beidh sé seo treoraithe ag na spriocanna a comhaontaíodh i do PPP.
  • Scileanna Le hAghaidh Cuardaigh Poist – cuirfimid tacaíochtaí pearsanta ar fáil chun cabhrú leat deiseanna fostaíochta a lorg. Ina measc sin tá tacaíochtaí bainteach le CV a ullmhú, scileanna agallaimh, suíomhanna idirlíon a úsáid chun phoist a chuardú, agus uirlisí digiteacha a úsáid go héifeachtach chun deiseanna fostaíochta atá oiriúnach dhuit a aithint.
 • Socrúchán Poist agus Tacaíochtaí Fostaíochta – cabhróimid leat fostaíocht a fháil agus tú a ullmhú chun dul isteach san ionad oibre. Leanfaimid orainn ag cur Tacaíochtaí Fostaíochta ar fáil duit ag tús do chuid thréimhse fostaíochta.
 • Seirbhísí Digiteacha – ó am go h-am, agus nuair is gá, úsáideoidh muid ardáin dhigiteacha le haghaidh cruinnithe cliant agus chun teagmháil a dhéanamh leat. Cabhróimid leat freisin chun uirlisí digiteacha agus seirbhísí ar líne a úsáid mar chuid de d’oiliúint agus do chuid gníomhaíochtaí cuardaigh poist.
 • Cruinniú Athbhreithnithe – beidh cruinnithe athbhreithnithe againn gach 20 lá oibre. Tabhairfaidh na cruinniú seo deis dúinn measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á bhaint amach agat maidir le do chuid spriocanna oiliúna agus fostaíochta.

Ár Seirbhísí Spriocdhírithe

Cuirimid réimse seirbhísí spriocdhírithe ar fáil freisin atá deartha chun cabhrú leat aghaidh a thabhairt ar cuid de na bacainní casta ar fhostaíocht a d’fhéadfadh a bheith agat, agus, chomh maith le sin, atá deartha chun na bacainní seo a shárú. Is léir ón taithí atá againn go bhfuil bacainní den sórt seo ann a bhaineann le míchumas, meabhairshláinte, ciníochas, litearthacht, scileanna teanga, tithíocht, agus iompar. Oibríonn Galway City Partnership go dlúth le sainghníomhaireachtaí áitiúla, de réir mar is gá, agus cuirfear na seirbhísí sin ar fáil duit mar chliant LAES.

Uaireanta Seirbhíse agus Inrochtaineacht

Is iad na croíuaireanta seirbhíse a bheidh againn ná 9am-5pm Luan go hAoine. Is féidir cruinnithe lasmuigh d’uaireanta oibre a eagrú le iarratas ó chliaint, fostóirí agus seirbhísí comhpháirtíochta áitiúla. Clúdóidh ár seirbhís Contae na Gaillimhe ar fad agus tá oifigí lánaimseartha agus páirtaimseartha againn atá lonnaithe ar fud na Cathrach agus an Chontae. Cinntímid go bhfuilimid lonnaithe go h-áisiúil i lár an bhaile agus in áiteanna in aice láimhe. Tá ár n-oifigí go léir inrochtana go hiomlán do chathaoireacha rothaí.

Aiseolas ó na Chliaint

Cuirimid fáilte roimh d’aiseolas agus spreagaimid é. De réir ár gcaighdeán Q-Mark, déanfar suirbhé sástachta cliant gach bliain mar chuid den cur chuige oiriúnaitheach bainistíochta atá againn ó thaobh comhlíonadh ár gconradh de.
Polasaí Gearáin Custaiméirí

Cuirfear ár polasaí gearáin custaiméirí ar fáil duit. Cuirfimid córas inrochtana, trédhearcach, agus éasca-le-úsáid ar fáil chun déileáil le gearáin, agus cinnteoimid go ndéileálfar le gearáin de réir ár bpolasaí agus ár nósanna imeachta.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL INTREO OFFICE or YOUR NEAREST LAES OFFICE

 

All of our referrals come directly from the Department of Social Protection.

 If you are in receipt of a Job Seekers Payment, the Dept. of Social Protection may refer you to our service if your circumstances are deemed appropriate.

Local Area Employment Service Offices:

LAES Staff Contact Details

Local Area Employment Service (LAES),
Bohermore,
108 Bohermore,
Tel: 091-566617

Samantha O’Toole

Co-ordinator

samantha@gcplaes.ie Ph: 087-2194972

Rose Feeney

Administrator

rose@gcplaes.ie Ph: 087-4156971

Yolande Lynagh

Employment Guidance Officer – Case Worker

yolande@gcplaes.ie Ph: 087-9921127

Mary Coyle

Employment Guidance Officer – Case Worker

marycoyle@gcplaes.ie Ph:087-2353844

Marguerite Carr

Employment Guidance Officer – Case Worker

mcarr@gcples.ie  Ph: 086-0677150

Ben O’Callaghan

Support Worker

ben@gcplaes.ie Ph: 086-0677148

Ballybane Community Resource Centre
Ballybane,
Galway,
Tel: 091-768304

Vikky Rayner

Employment Guidance Officer – Case Worker

vikky@gcplaes.ie   Ph: 086-0677148

Westside Community Resource Centre
Seamus Quirke Road,
Galway,
Tel: 091-581955

Pat Corless

Employment Guidance Officer – Case Worker

pat@gcplaes.ie  Ph: 087-1956924

The Emerald
McNevin Avenue,
Ballinasloe,
Co. Galway

Ann Hill

Employment Guidance Officer – Case Worker

ann@gcplaes.ie  Ph: 086-0785685

Ita Hodgins

Support Worker

ita@gcplaes.ie Ph: 086-0785684

Scroll to Top